Logo smAirtourer Association Inc.

&

MSN Reg H.P. Year Country Previous
Registration
Status Remarks
0 VH-FMM 85T 1959 Aust nill STORAGE nill
1 VH-MVA 115 1961 Aust nill OK nill
2 VH-MVC 100 1961 AUST nill DBR Cr Narrogin WA 23/2/69
3 VH-MOA 100 1962 Aust VH-MVT OK nill
4 VH-MTE 100 1962 Aust VH-MVD/VH-IAY OK nill
5 VH-PJR 100 1962 Aust VH-PMA OK nill
6 VH-MUE 100 1962 nill VH-MVE/MOE DBR Cr nr Loxton SA 23/9/69
7 VH-WAU 100 1962 Aust VH-DDN OK  
8 VH-RKE 100 1962 nill nill DBR Cr Rockhampton Qld 22/12/64
9 VH-FME 115 1962 Aust VH-RQO OK nill
10 VH-TWC 100 1962 nill VH-TWG DBR Cr Tumbarumba 4/1/73
11 VH-CND 150 1962 Aust nill OK nill
12 VH-LVU 150 1962 Aust VH-RQP, VH-MUU, VH-JVY OK Cr 3nw Cairns Qld 8/1/76
13 VH-MTH 115 1962 Aust VH-RSG OK nill
14 VH-BWA 100 1962 Aust nill OK nill
15 VH-MVH 115 1962 Aust nill OK nill
16 VH-BWD 100 1962 nill nill DBR Cr Meningie 9/12/63
17 ZK-CFB 100 1962 nill nill WFU nill
18 VH-CPE 100 1962 Aust VH-CFE WFU nill
19 VH-MVF 115 1962 Aust quot;color: white;">nill OK nill
20 VH-MTF 100 1962 nill VH-MFL DBR Cr 2sw Boonah Qld 15/11/80
21 VH-AWE 100 1963 nill VH-AWF/MBD DBR Cr Bunbury WA 2/12/70
22 VH-MUX 100 1963 Aust VH-WEN OK nill
23 VH-MTK 100 1963 Aust VH-CFG OK nill
24 VH-FMA 115 1963 Aust VH-MVG OK nill
25 VH-BWG 100 1963 Aust VH-MVE OK nill
26 VH-CNO 100 1963 Aust VH-MFM REBUILD nill
27 ZK-DQP 130 1963 NZ ZK-CFJ DBR nill
28 VH-KWH 150 1963 Aust VH-RSF/VH-CMF REBUILD nill
29 VH-DAM 150 1963 Aust VH-RQQ/VH-MUS OK Cr Bombala NSW 23/2/04
30 VH-MWR 150 1963 Aust ZK-CDM OK Rebuilt by AESL - New msn A30R
31 VH-RSH 115 1963 nill nill DBR Cr Glenrossal NSW 20/1/65
32 VH-CNE 115 1963 nill nill DBR Cr Rylstone NSW 10/9/72
33 VH-IOF 115 1963 Aust TPW/IPW/ICC/ICF OK nill
34 VH-BWE 100 1963 nill nill DBR Cr Virginia SA 25/2/64
35 VH-TPY 115 1963 Aust nill OK nill
36 VH-BWF 100 1963 nill nill DBR Cr Nr Whyalla SA 13/5/74
37 VH-MBM 100 1963 Aust VH-RVA REBUILD nill
38 ZK-CDN 100 1963 NZ nill OK nill
39 VH-RVE 100 1963 nill nill DBR Cr Moorabbin Vic 6/2/65
40 VH-SHR 118 1963 Aust VH-RVM/RUG OK nill
41 VH-WAW 100 1963 nill nill DBR Cr Nr Wangaratta Vic 23/11/65
42 ZK-CDO 100 1963 nill nill WFU nill
43 VH-DER 100 1964 nill nill DBR Cr Woolpunda SA 8/6/68
44 VH-MTG 100 1964 nill VH-CFI DBR Cr Bridport Tas 12/6/73
45 VH-BXD 150 1964 Aust nill OK nill
46 VH-BWC 100 1964 nill ZK-CGM WFU nill
47 VH-UQX 115 1964 Aust nill OK nill
48 VH-MVP 180 1964 Aust VH-BXP/MVT OK nill
49 VH-MUB 115 1964 nill N4350Y DBR Cr in sea TVL-CNS 16/8/65 enroute PNG
50 ZK-CGN 100 1964 nill nill U/K Rebuilt by AESL as 556
51 VH-MVJ 115 1964 nill nill DBR Cr Lismore NSW 1/12/72
52 VH-CGL 100 1964 Aust ZK-CGM OK nill
53 ZK-CDP 100 1964 nill nill U/K nill
54 VH-MVI 100 1964 Aust nill OK nill
55 ZK-CDQ 100 1964 nill nill U/K nill
56 VH-MOC 100 1964 Aust nill OK nill
57 ZK-CRG 100 1964 nill ZK-CGO WFU nill
58 VH-MFN 100 1964 Aust nill OK nill
59 VH-CAP 115 1964 nill nill DBR Cr Mundijong WA 2/3/83
60 ZK-XXI T3A 1964 NZ ZK-DSZ  ZK-CGP OK nill
61 VH-MRE 150 1964 Aust nill OK nill
62 VH-BWB 100 1964 Aust nill OK nill
63 VH-MUA 115 1964 nill nill DBR Cr Singleton NSW 4/10/83
64 VH-BWT 100 1964 Aust VH-MRG WFU nill
65 VH-MUO 115 1964 Aust nill OK nill
66 VH-MVL 115 1964 Aust nill DBR Cr 4N Old Bandana Qld 23/8/90
67 VH-MRF 100 1964 Aust nill OK nill
68 VH-ACZ 100 1964 nill nill DBR Cr Kingston SA 16/12/69
69 VH-GBS 100 1964 Aust nill OK nill
70 VH-MUM 115 1964 nill nill DBR Cr griffith NSW 12/10/74
71 ZK-CGQ 100 1964 nill nill U/K Rebuilt by AESL as 551
72 ZK-DLU 100 1964 nill ZK-CHC DBR nill
73 VH-VRT 100 1964 Aust VH-MBJ OK Rebuilt post crash Bega NSW 22/12/73
74 N-6300V 100 1964 USA nill WFU Sold to Piper - only Airtourer in USA - Status unknown 5/2000
75 VH-MUJ 100 1964 Aust nill OK nill
76 VH-MUP 100 1964 Aust ZK-CHB OK nill
77 VH-MUN 100 1964 Aust nill OK nill
78 G-ASYZ 100 1964 UK nill U/K nill
79 VH-BQK 115 1964 Aust VH-RQK OK nill
80 VH-MUF 115 1964 Aust nill OK nill
81 VH-BWI 100 1964 Aust VH-MTB/ZK-CHD WFU nill
82 ZK-CHE 100 1964 NZ nill U/K nill
83 G-ASZA 100 1964 UK nill WFU nill
84 VH-RQL 115 1964 Aust nill OK nill
85 VH-BQW 115 1964 Aust VH-RQM OK nill
86 VH-BWH 100 1964 nill nill DBR Cr nr Pinnaroo SA 17/5/66
87 ZK-DLO T3A 1964 NZ ZK-CHB OK nill
88 VH-BWS 100 1964 nill VH-RKG/VH-MUW DBR Cr Parafield SA 28/12/69
89 VH-MUL 115 1964 Aust nill OK Cr Tyabb Vic 3/3/04
90 VH-MUH 100 1964 nill nill DBR Cr Tumby Bay SA 8/10/73
91 G-ATCI 100 1964 UK ZK-CHB WFU nill
92 G-ATCK 100 1964 UK nill WFU nill
93 G-ATCL 100 1964 UK nill OK nill
94 VH-CFA 100 1964 nill nill DBR Cr nr Moorabbin Vic 13/8/67
95 VH-CFK 100 1964 nill nill DBR Cr Bacchus Marsh Vic 9/6/65
96 VH-MUV 115 1964 Aust nill WFU nill
97 VH-MUR 115 1964 nill nill DBR Cr Bulyee WA 3/4/66
98 ZK-CHF 100 1964 NZ nill OK nill
99 VH-CTL 100 1964 Aust VH-CFL DBR Cr Pearcedale Vic 18/4/68
100 VH-PVS 100 1964 Aust VH-RVB WFU Cr Barwon Heads vic 25/10/69
101 ZK-CLC 100 1965 nill nill WFU nill
102 VH-ECI 150 1965 Aust VH-MUQ OK nill
103 VH-PMC T3 1965 nill VH-MUI DBR Cr 40SE Perth 9/9/76
104 VH-RQG 115 1965 Aust nill OK nill
105 VH-RQH 150 1965 Aust nill OK nill
106 VH-MUZ 115 1965 Aust nill OK nill
107 VH-LVW 150 1965 Aust VH-MRJ OK nill
108 VH-WKB 115 1965 nill VH-MRK/VH-MRX DBR nill
109 VH-TWE 115 1965 Aust nill OK nill
110 G-ATEX 100 1965 UK VH-MTU OK nill
111 VH-BNV 160 1965 Aust VH-DDV/VH-MUY OK Cr 20N Chillingham NSW 1/12/84
112 VH-MTC 150 1965 Aust nill OK Cr Hoxton Park NSW 16/12/89
113 VH-KHP 115 1965 Aust VH-MTJ OK nill
114 ZK-CHD 100 1965 nill nill WFU nill
115 G-ATGC 100 1965 UK nill WFU nill
116 VH-DDW 100 1965 nill nill DBR Cr Glen Innes NSW 7/9/65
117 VH-MBG 100 1965 Aust nill OK nill
118 ZS-EBD 115 1965 nill VH-MTD U/K nill
119 VH-RSI 115 1965 nill nill DBR Cr Pelican Field Vic 6/1/86
120 G-ATHT 115 1965 UK nill OK nill
121 ZK-CLF 100 1965 NZ nill nill nill
122 G-ATJB 100 1965 UK nill WFU nill
123 ZK-CLG 115 1965 nill nill DBR nill
124 VH-RSJ 150 1965 Aust nill OK nill
125 G-ATJC 100 1965 UK nill OK nill
126 ZK-DNF T3A 1965 NZ ZK-CLE OK nill
127 VH-MTI 100 1965 Aust nill OK nill
128 VH-MQL 115 1965 Aust VH-RSL OK nill
129 VH-RNV 115 1965 Aust VH-MTG OK nill
130 ZK-CLD 115 1965 NZ ZK-CLH OK nill
131 VH-MKL 115 1965 Aust P2-MKL/VH-MKL OK nill
132 VH-MFO 100 1965 Aust nill OK nill
133 VH-KGR 115 1965 Aust VH-MTN/VH-PHR OK nill
134 VH-CTM 160 1965 Aust VH-CFM OK nill
135 VH-RKH 100 1965 nill nill DBR Cr nr Monto Qld 30/9/66
136 VH-MFP 100 1965 Aust nill OK nill
137 VH-CHP 115 1965 Aust nill OK nill
138 VH-PUR 160 1965 Aust VH-DDY OK nill
139 VH-RKI 100 1965 nill nill DBR Cr Barwon Heads Vic 24/9/74
140 VH-MUY 100 1965 Aust nill OK nill
141 VH-WHO 100 1965 Aust nill OK nill
142 VH-FHP 150 1965 nill nill DBR Cr 16wsw Victor Hbr SA 9/11/85
143 VH-APV 115 1965 nill nill DBR W/O TC Tracy Darwin NT 25/12/74
144 VH-TWG 115 1965 Aust nill OK nill
145 ZK-CMA 115 1965 nill nill U/K Remanufactured as AESL A537, ZK-CZP,  VH-COI
146 ZK-CMC 100 1965 NZ nill nill nill
147 VH-MTP 150 1965 Aust nill OK nill
148 ZK-CLH 115 1965 nill nill U/K nill
149 VH-DAO 150 1965 Aust nill OK nill
150 VH-MOB 100 1965 nill nill DBR Cr nr Birchip Vic 25/12/66
151 DQ-FBD 115 1965 nill ZK-CMB/VQ-FBD U/K nill
152 G-ATUP 115 1965 UK ZK-CMF WFU nill
153 VH-MRL 150 1965 Aust nill OK nill
154 ZK-CMD 100 1965 NZ nill OK nill
155 VH-NEV T3A 1965 Aust ZK-CME/ZK-DYK OK nill
156 VH-DDZ 100 1965 Aust nill OK nill
157 ZK-CMF 115 1965 NZ nill OK nill
158 VH-MRI 160 1965 Aust nill OK nill
159 VH-MRZ 100 1965 Aust nill DBR nill
160 VH-GUS 115 1965 Aust VH-GVS OK nill
161 VH-MTL 115 1965 Aust nill OK nill
162 VH-MOF 100 1965 Aust nill OK nill
163 VH-MOG 100 1965 Aust nill OK nill
164 VH-RKK 100 1965 Aust nill DBR Cr Wagin WA 15/8/70
165 VH-RIC 150 1965 Aust VH-PHP OK nill
166 ZK-COW 115 1965 NZ nill WFU nill
167 VH-MOH 150 1965 Aust nill OK nill
168 VH-RKL 100 1965 Aust nill OK Last airframe completed by Victa Ltd in Australia
169 ZK-COX 100 1967 nill nill nill nill
170 ZK-COY 115 1967 NZ nill U/K nill
501 ZK-COZ 115 1967 NZ nill WFU Started as Victa msn 171, reduced to spares Reg Cnld 14/5/70
502 ZK-CPA 115 1967 NZ nill WFU Started as Victa msn 172, Cr Wanganui NZ13/3/79
503 ZK-CPB 115 1967 NZ nill WFU nill
504 G-AWDE 115 1967 UK nill WFU nill
505 G-AWMI T2 115 1967 UK nill OK nill
506 ZK-CWA 115 1968 NZ VQ-FPD OK nill
507 G-AWOZ 115 1968 UK nill WFU nill
508 G-AWRT 115 1968 UK nill WFU nill
509 ZK-CWB 115 1968 NZ nill WFU nill
510 ZK-CWC 115 1968 NZ nill OK nill
511 ZK-CWD 115 1968 NZ nill WFU nill
512 G-AWVH 115 1968 UK nill WFU nill
513 G-AWVG 115 1968 UK OO-WIC OK nill
514 VH-WLK 150 1968 Aust VH-FGY/VH-MOJ OK First 150hp model
515 VH-MOI 150 1968 Aust VH-FGZ OK nill
516 ZK-VTR 115 1968 NZ ZK-CWE nill nill
517 ZK-CXP 115 1968 NZ nill nill nill
518 ZK-CXQ 115 1968 NZ nill WFU Cr Tokoroa AirShow NZ 18/11/83
519 ZK-CXS 150 1968 NZ nill WFU nill
520 ZK-CXT 115 1968 NZ nill WFU Cr Nelson NZ 28/2/71
521 ZK-CXU 115 1968 NZ nill OK Round world flight - Cliff Tait 1969
522 G-AXAJ 150 1969 UK nill WFU nill
523 VH-EQA 150 1969 Aust ZK-CYW OK nill
524 G-AYLA T2 115 1969 UK nill OK nill
525 G-AZHT T3 130 1969 UK nill OK nill
526 ZK-CYS 150 1969 NZ nill OK nill
527 G-AXIX T4 150 1969 UK nill OK nill
528 G-AZOE T2 115 1969 UK nill OK nill
529 G-AZRP 115 1969 UK nill OK nill
530 G-AZTM 115 1969 UK nill WFU nill
531 G-AZTN 115 1969 UK nill WFU nill
532 VH-CRK 150 1969 Aust ZK-CZJ OK nill
533 G-BANY 115 1969 UK nill WFU nill
534 G-AYWM T4 150 1969 UK nill OK nill
535 G-AZBE T4 150 1969 UK nill OK nill
536 ZK-CZY 150 1969 NZ ZK-CMA nill nill
537 VH-COI 150 1969 Aust ZK-CZP OK nill
538 VH-EQG 150 1969 Aust ZK-CZN(CJN?) OK nill
539 G-AZDI 150 1969 UK nill WFU Cr UK 12/6/72
540 G-AZHI T4 150 1969 UK nill OK nill
542 VH-AMX T6-24 1969 NZ NZ1760/ZK-JBX OK nill
543 VH-AHW 150 1969 Aust ZK-DAB DBR Cr Grafton NSW 3/9/89
544 ZS-IGD 115 1969 Sth Africa nill N/K nill
545 ZK-DAC T6-24 1969 NZ nill OK nill
546 ZK-LDG T6-24 1970 NZ NZ1761 OK nill
547 ZK-DBA 150 1970 NZ nill OK nill
548 VH-CKE 150 1970 Aust '548' OK nill
549 G-AZOF T4 150 1970 UK nill OK nill
550 G-AZMN 150 1970 UK nill nill nill
551 ZK-DBD 150 1970 NZ ZK-CGQ OK Rebuilt by AESL from 71
552 ZK-JBZ T6-24 1970 NZ NZ1762 OK nill
553 VH-VVZ T6-24 1970 NZ VH-MUM/ZK-JAX/NZ1763/NZ1753/ZK-WBW OK nill
554 VH-PCC 160 1970 Aust ZK-DBE OK nill
555 VH-POB 150 1970 Aust G-AZZU/OY-ARF OK Rebuilt at YHOX
556 ZK-CGN 150 1970 NZ nill U/K Rebuilt by AESL from 50
557 G-AYMF 150 1970 UK '557' WFU nill
558 VH-OVV T6-24 1970 Aust 9V-BDK/401-113 OK nill
559 VH-JVV T6-24 1970 Aust 9V-BDE/BDJ/400 OK nill
560 HS-TCO T6-24 1970 Thailand ZK-DDE WFU nill
561 HS-TCN T6-24 1970 Thailand ZK-DDI WFU nill
562 HS-TCM T6-24 1970 Thailand ZK-DDJ WFU nill
563 HS-TCL T6-24 1971 Thailand ZK-DDK WFU nill
564 PK-ATS T6-24 1971 INDON ZK-DDL WFU nill
565 PK-ATT T6-24 1971 INDON ZK-DDM WFU nill
566 PK-ATU T6-24 1971 INDON ZK-DDN WFU nill
567 PK-ATV T6-24 1971 INDON ZK-DDO WFU nill
568 ZK-DDP T6-12 1971 NZ nill OK nill
569 S2-AAJ T6-24 1971 B'desh. ZK-DKU/G-AZPD WFU Cr 1976
570 VH-FVV T6-24 1971 Aust ZK-DDQ/9V-BDQ OK nill
571 VH-BVV T6-24 1971 Aust ZK-DDU/9V-BDR OK nill
572 ZK-Nil nill 1971 NZ nill Not Built Test airframe
573 VH-LVV T6-24 1971 Aust ZK-DDS/9V-BDU OK nill
574 VH-XVV T6-24 1971 Aust ZK-DDT/9V-BDV OK nill
575 S2-AAH T6-24 1971 B'desh ZK-DKT/G-BAFO WFU nill
576 ZK-DGX T6-12 1972 NZ nill WFU Cr - Rego cnld 23/9/77
577 HS-TC? T6-24 1972 Thailand ZK-DHH N/K nill
578 PK-ATY T6-24 1972 INDON ZK-DKO WFU nill
579 PK-ATZ T6-24 1972 INDON ZK-DKP WFU nill
580 S2-AAK T6-24 1973 B'desh ZK-DKV DBR Cr Dacca Bangladesh 9/76 AirDisplay
701 VH-MVR 210 1966 Aust ZK-DAH/VH-MVR OK nill